Disse betingelser gjelder såfremt intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter tidligere publiserte utleiebetingelser.

 1. Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier.
 2. Fra Norge skjer all utleie fritt Hove West AS (heretter kalt HW). Besørger HW transport, tilkommer fraktkostnad.
 3. Det skal på forhånd avtales skriftlig mellom HW og leietaker dersom utstyret skal bringes ut av Norge.
 4. HW har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.
 5. Leieprisen beregnes til enhver tid på grunnlag av utleiers fastsatte priser. Den tiden utstyret er utleid kalles leieperioden, med dette menes den tid utstyret har vært borte fra utleiers forretning og rådighet jamfør leieavtalen.
 6. Leiebeløpet betales forskuddsvis ved leieperiodens begynnelse dersom ikke annet er avtalt. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
 7. HW har ikke forsikring som dekker skade på eller tap av utstyr når det er i leietakers varetekt. HW anbefaler derfor at leietaker forsikrer utstyret for å unngå å være selvassurandør. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Dette gjelder også skader/slitasje på andres eiendom/gjenstander grunnet bruk av utstyret. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Eventuelle skader skal straks informeres HW, og tyveri/hærverk skal meldes til Politiet.
 8. Hvis en avtalt leieperiode ikke overholdes av leietaker er utleier berettiget til uten varsel å kreve utstyret umiddelbart tilbakelevert til utleier, eller å hente det utleide utstyret for leietakers regning. Det samme gjelder også dersom leietaker bryter kontrakten, for eksempel ved uteblivelse av leieavgift til avtalt tid. Med avhentingsberettiget brudd hører også utleggsforretning hos leietaker, konkurs eller annen betalingsstansing.
 9. Leietaker er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.
 10. En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med HW senest en uke før leieperiodens utløp. Forlengelse av leieperioden skal alltid foregå skriftlig. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med utleiers fastsatte leiepriser.
 11. Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette – berettige til nedsettelse av leien.
 12. Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.
 13. Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte.
 14. Avbestilling:
  • Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende.
  • Avtalen kan bare endres eller sies opp etter samtykke med prosjektleder.
  • Ved brudd eller kansellering på denne bekreftelsen kan utleier fakturere inntil 20% av avtalt sum.
   • Ved avbestilling senere enn 4 uker før leieperiodens start, belastes 50% av avtalt sum
   • Ved avbestilling senere enn 2 uker før leieperiodens start, belastes 100% av avtalt sum.
   • Ved avbestilling av ren mannskapsleie må det skje innen 1 uke før oppdragets start. Ellers belastes 100% av avtalt sum.
 15. Flytting av et oppdrag betraktes som kansellering av eksisterende avtale, da det ikke nødvendigvis kan gis samme vilkår ved ny dato.
 16. Tilbakeleverte defekte lyskilder(lyspærer) belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av HW, og reparasjonskostnaden debiteres leietaker til HW’s gjeldende timesatser.
 17. Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand og i samme orden som ved henting/avlevering. All nødvendig rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser.
 18. Utleier har rett til å heve leieprisen, hvis grunnen er endringer i offentlige avgifter. Utleier er pliktig å skriftlig informere om dette så snart som endringen foreligger.
 19. Utleier har til en hver tid rett til å besiktige det utleide utstyret.
 20. Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.
 21. Parkering for biler, lastebiler, containere og hengere som HW benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.
 22. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot HW.
 23. HW er ansvarlig for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt HW innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige andel av leiesummen. HW påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.
 24. Dersom HW besørger montering av utstyret forplikter HW seg til å montere alt utstyr etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler, samt HW’s egne prosedyrer. HW forplikter seg til å påse at alt HW’s personell som jobber i høyden er sikret med forsvarlig sikkerhetsutstyr, samt følger resten av HW’s HMS reglement.
 25. Alle avvik fra disse betingelser er ikke gyldig uten skriftlig kontrakt.